Serviceanvisningar

 

Med tanke på ventilationssystemets skick och funktionsduglighet är det synnerligen viktigt att detservas regelbundet. Serviceintervallet varierar enligt objektets läge. Om objektet finns i en stad, i en tätort eller invid en livligt trafikerad väg är det skäl att utföra basservice på maskinen två gånger om året. I glest befolkade områden behöver man vanligtvis serva aggregatet en gång om året.Vid en basservice byts ventilationsaggregatets filter, värmeväxlarelementet rengörs och aggregatets insida dammsugs. Ovan nämnda åtgärder utförs i enlighet med tillverkarens anvisningar. Nedan en kort minneslista för service av aggregatet:

 

1. Stäng av ventilationsaggregatet. På detta sätt hindrar du damm som lösgörs från filtren att komma in i kanalerna och bostadsutrymmen. Sätt även ventilationsaggregatets säkring i läge AV för att undvika elstötar. 

2. Öppna ventilationsaggregatets dörr. (Se Tillverkarens serviceanvisningar)

3. Ta bort de gamla filtren. Sätt till exempel de gamla filtren i den låda som de nya filtren har levererats i. Efter avslutad service kan du slänga lådan i avfallskärlet.

4. Om aggregatet är försett med ett löstagbart värmeväxlarelement, ta bort det och rengör/dammsug det i enlighet med tillverkarens anvisningar. På detta sätt säkerställer du att värmeväxlarelementet fungerar till 100 % och du sparar på kostnader för luftens eftervärmning. (Se Tillverkarens serviceanvisningar)

5. Dammsug eller torka försiktigt av aggregatets insida. (Se Tillverkarens serviceanvisningar) 

6. Sätt värmeväxlaraggregatet på plats.

7. Sätt de nya filtren på plats.

8. Stäng aggregatets dörr.

9. Sätt säkringen i läge PÅ och starta aggregatet.Om du anser att listan ovan är alltför krävande kan du be ett lokalt serviceföretag utföra servicen.

 

Vad händer om ventilationsaggregatet inte servas regelbundet? 

Byte av filter och rengöring av aggregatets insida spelar en synnerligen viktig roll när man vill ha frisk och ren inomhusluft. Om du försummar att utföra dessa åtgärder kommer inomhusluften garanterat att försämras, oberoende av om det är en ny eller en gammal fastighet.

Filtrets livslängd är i allmänhet från sex månader till ett år. Inom denna tidsperiod kommer filtret att samla den mängd damm de är konstruerade för och därefter börjar filtrets tekniska egenskaper att försämras. Ett tecken på försämrad funktion är bland annat en klart högre tryckskillnad (rent filter) jämfört med startvärdet, vilket i betydande grad minskar mängden frisk luft som strömmar in i bostaden eller fastigheten. Förutom en ökad tryckskillnad bildar det damm som samlats på filtret en utmärkt grogrund för mögel. Värme kombinerat med fuktig luft leder till att det filter som inte har bytts på flera år utgör en tydlig hälsorisk.

Vid sidan av de olägenheter som hör samman med luftkvaliteten syns serviceförsummelsen även i den mängd energi ventilationsaggregatet förbrukar. I nästan alla ventilationsaggregat tas värmen i frånluften tillvara med ett värmeväxlarelement. På ren svenska betyder det att värmen i frånluften överförs till tilluften via elementet. Om den årliga servicen har glömts bort har dammpartiklarna i luften fastnat på värmeväxlarelementets yta. Det här dammet hindrar och försämrar överförandet av värme i frånluften till tilluften och minskar på så sätt elementets återvinningsförmåga. Den minskade återvinningsförmågan måste kompenseras med en radiator för eftervärme, det vill säga att aggregatet måste värma upp tilluften med hjälp av till exempel en eldriven eller en vattenburen radiator. Den här extra uppvärmningen kostar i värsta fall mångdubbelt varje år än priset för ett filter. Utifrån de faktorer som har nämnts ovan kan man enkelt konstatera att en investering på några tiotals euro är ett litet pris jämfört med till exempel de hälsorisker som mögel orsakar.