Vårt verksamhetssätt

Vårt verksamhetssätt och kvaliteten på våra produkter

Vår vision är att sälja de mest högklassiga filtren i världen till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

 

Tillverkning av produkterna

De krav vi har ställt på tillverkarna av våra produkter:

  • Tillverkaren måste ha en effektiv och fortlöpande kvalitetskontroll. Dessutom kräver vi alltid kvalitetscertifikatet ISO 9001 av våra tillverkare.
  • Av våra filtertillverkare kräver vi även ansvarsfullhet i miljöfrågor och främjande av hållbar utveckling. Minimikravet på tillverkarna av de filter vi säljer är miljöcertifikatet ISO 14001.
  • Vi värdesätter inhemska produkter. Vi kräver att alla produkter vi säljer är tillverkade i EU.
  • Med hjälp av standarden EN779:2012 säkerställer vi att de tekniska egenskaperna för våra produkter uppfylls. Vi kräver att våra leverantörer använder filtermaterial i enlighet med ovan nämnda standard.

 

Filtreringsklasserna i enlighet med standarden EN779:2012

Vid fastställandet av filtrens kvalitet och tekniska egenskaper används i Finland den europeiska standarden EN779:2012 som fastställer filtrens klasser och filtreringsförmåga för olika partiklar enligt följande:

Vi säkerställer filtreringsklasserna för våra filter genom att kräva att tillverkaren uppvisar testresultat för de filtreringsklasser vi säljer och att testen är utförda av ett oberoende organ i enlighet med standarden EN779:2012.

 

Energieffektivitet och tryckskillnad

Vid sidan av filtreringsklassen påverkas ventilationsfiltrets funktionsduglighet väsentligt även av det tryckfall den ger upphov till. (Tryckfall = den motkraft som påverkar luftflödet.) Ju större tryckfall filtret ger upphov till i ventilationssystemet, desto mindre är den mängd luft som strömmar in i bostaden/utrymmet. En mindre luftmängd försämrar alltså luftens kvalitet.

Förutom det tryckfall ett rent filter ger upphov till är det även viktigt att beakta den tryckskillnad som damm på filtret orsakar. Ett smutsigt och dammigt filter ökar tryckskillnaden ovanför filtret och minskar på så sätt luftströmmen genom filtret. Därför är det viktigt att komma ihåg att byta filtren regelbundet, det vill säga 1-2 gånger om året.